Kronieken.nl

Kronieken staat voor behoud en registratie van geschiedenis. familiegeschiedenissen, stambomen, foto's, documenten, kaarten en plattegronden, we zouden het liefst alles vastleggen voor de eeuwigheid. Onder het label "Kronieken" produceert Tienstuks boeken voor genealogen en historici.
Omdat de uitvoer van het stamboomprogramma GensDataPro een goede garantie is voor probleemloze pdf-bestanden en omdat de organisatie rond GensDataPro zelf geen profijt behoeft en bereid is te helpen met het bereiken van een gewenst resultaat zijn nog lagere prijzen bedongen.

Onze boeken zijn van zeer hoge kwaliteit: garengebonden stevige full-color boeken. Wie een laagste prijs zoekt voor een eenvoudig boek zal zeker elders beter slagen.Voor wie de prijs geen grote rol speelt: Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden. We staan u met veel plezier te woord.